نماشویی - شتشوی نما با طناب

تمامی امور نما را با طناب انجام میدهیم.کار در ارتفاع