ضمانت پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما اسیا راپل

ما برای خدمات خود و ساختمان شما ارزش قاعل میشویم.

ساختمان شما محل زندگی و سرمایه زندگی شما نیز میباشد.

ما از کار خود مطمعا هستیم و تمام پیچ ها و محکم سازی سنگ ها را با ضمانت بلند مدت انجام میدهیم.

شما میتوانید با پیچ و رولپلاک کردن نمای خود از ضمانت نامه ما بهره مند شوید.این ضمانت نامه ۱۰ ساله میباشد.

در این مدت ۱۰ سال هر گونه ریزش سنگ از جاهای پیچ و رولپلاک اسیا راپل زده شده روی نما به عهده شرکت نما راپل بوده.

((((در صورت ریزش سنگ فقط هزینه ترمیم مجدد انها بر عهده اینجانب میباشد))))

نما مهمترین فاکتور در زیبایی یک ساختمان است.

هرچقدر نما زیبا باشد کسی که در اولین نگاه انرا میبیند دیگر خیال میکند که داخل خانه زیبا میباشد.