نماشویی - نماشویی با طناب

نماشویی با طناب،نماشویی بدون داربست_استوار نما

نماشویی با طناب

نماشویی با طناب

نماشویی با طناب یا ھمان شست و شوی نمای ساختمان در دھھ ی جدید از کاربرد زیادی برخوردار است.در چندین سال اخیر برای شستشوی نماھای ساختمان کھ ارتفاعات بلندی دارند
.و حتی برای نماھایی کھ ارتفاع کمی دارند از داربست استفادهمیکردند
:ضررھای داربست
یکی از چیزھایی کھ داربست نسبت بھ طناب بسیار ضرر دارد این است

کھ از نظر مالی پول داربست را باید بدھید

یعنی شما با استفاده از طناب یا راپل کار دیکر پول اضافی
داربست را نمیدھید.دوم اینکھ داربست جاگیر است

و باعث پر کردن فضای خیابان یاکوچه یا خیاط میشود.سوم اینکه بسیار نا امن است.داربست به دلیل ازاد پودن بدن روی
لوله اھن و تکان ھای زیادی کھمیخورد بسیار خطرناک میباشد .چھارموقتی داربست بستھمیشودموجب میشود

تا دزد را فرا بخواند تا برای دزدی از روی داربست بالا برود
.بھ طور خلاصھ راھی است برای درزدی سرقت از خانھ
امروزهو ند سالی است کهکمتر کسی برای شستشوی نمای ساختمان خود از داربست استفاده کند

و برای این کار جدیدا از طناب استفاده میشود.

نام این کار راپل یاکار در
.ارتفاع نیز نامیدن میشود

نماشویی ساختمان با طناب

.نماشویی بھ دلیل اینکھ بسیار حساس است باید از موادودستمال ھای خوب ماندد دستمال جادویی کھ برای پاک کردن لکھای چربی بسیار مناسب میباشد
برای پاک کردن شیشه از ابر و طی استفاده میشود.

بھ طوری کھ اول ابر راکشیده روی شیشھو پشت بند ان طی روی شیشھ کشیدمیشودو باعث از بین رفتن خاک روی
.شیشھمیشود
در شستوی نماھایی کھ از سنگ تشکیل شده است باید دقت داشت کھ سنگ لق نباشد

چون ممکن است سنگ شل باشدو باعث ریزش ان روی سر شما بشود.در بیشتر نماھاما
دیدیمکھ طرف برای شستشوی نمای ساحتمان سنگی خود درخواست شستشوداده است ولی خود ھم نمیدانست کھ نمای سنگ خود بسیار لق شده است

  1. و با شستن واب زدن ما
    .سنگ ھا یک بھ یک ریزش خوادکرد
    برای کار درست و حسابی حتما قبل از نماشویی سنگ ھا را پیچ و رولپلاک کنیم

تا از خطر ھا جلوگیری کنیم.اما بتونھ ی روی پیچ و رولپلاک سنگ نما راباید بدانیدکھ بعد
.از شستشوی نما باید انجام داد چون باعث ریزش بتونھمیشود.واتر جت ما بسیار قوی و بسیار خطر ناک است
:نماشویی در فردیس بدون داربست
نماشویی در شھریار با طناب
.نماشویی در اندیشھ با طناب
نماشویی در تھران با طناب
نماشویی با طناب در تھران
شستشوی نما با طناب در شھریار،شستشوی نما بدون داربست در فردیس.شستشی نما در فردیس،

شستشوی تما در اندیشھ،شستشوی نما

در مھرشھر،شستشوی نما در
عظیمیھ،شستشوی نما در جھانشھر،شستشوی نما در گوھردشت،نماشویی و شستشوی نما در کرج
ما با برترین اکیپی کھ در کرج در دست داریم

میتوانیم کارای شستشوی نمای شما را باکمترین

ھزینھممکن انجام دھیم.تھران،کرج