نماشویی با طناب و راپل

نماشویی ساختمان با طناب:

شستشوی نمای ساختمان:

نماشویی با طناب و راپل | نماشویی،نماشویی در کرج،شستشوی نما،شستشوی نما در کرج

نماشویی یا ھمان شست و شوی نمای ساختمان در دھه ی جدید از کاربرد زیادی برخوردار است.در چندین سال اخیر برای شستشوی نماھای ساختمان کھ ارتفاعات بلندی دارند .و حتی برای نماھایی که ارتفاع کمی دارند از داربست استفادهمیکردند :ضررھای داربست یکی از چیزھایی کھ داربست نسبت به طناب بسیار ضرر دارد این است که از نظر مالی پول داربست را باید بدھید یعنی شما با استفاده از طناب یا راپل کار دیکر پول اضافی داربست را نمیدھید.دوم اینکه داربست جاگیر است و باعث پر کردن فضای خیابان یاکوچه یا حیاط میشود.سوم اینک بسیار نا امن است.داربست به دلیل ازاد بودن بدن روی لوله اھن و تکان ھای زیادی که میخورد بسیار خطرناک میباشد .چھارموقتی داربست بستھ میشودموجب میشود تا دزد را فرا بخواند تا برای دزدی از روی داربست بالا برود .به طور خلاصھ راھی است برای درزدی سرقت از خانه امروزه چند سالی است که کمتر کسی برای شستشوی نمای ساختمان خود از داربست استفادهکندو برای این کار جدیدا از طناب استفادهمیشود.نام این کار راپل یاکار در .ارتفاع نیز نامیدن میشود .نماشویی با طناب و راپل

نماشویی در کرج

نماشویی با طناب و راپل

نماشویی بھ دلیل اینکه بسیار حساس است باید از موادودستمال ھای خوب ماندد دستمال جادویی کھ برای پاک کردن لکھای چربی بسیار مناسب میباشد برای پاک کردن شیشھ از ابر و طی استفاده میشود.به طوری که اول ابر راکشیده روی شیشھو پشت بند ان طی روی شیشه کشیدمیشودو باعث از بین رفتن خاک روی .شیشه میشود در شستوی نماھایی که از سنگ تشکیل شده است باید دقت داشت که سنگ لق نباشد چون ممکن است سنگ شل باشدو باعث ریزش ان روی سر شما بشود.در بیشتر نماھاما دیدیم که طرف برای شستشوی نمای ساختمان سنگی خود درخواست شستشوداده است ولی خود ھم نمیدانست کھ نمای سنگ خود بسیار لق شده است و با شستن واب زدن ما .سنگ ھا یک به یک ریزش خواهدکرد برای کار درست و حسابی حتما قبل از نماشویی سنگ ھا را پیچ و رولپلاک کنیم تا از خطر ھا جلوگیری کنیم.اما بتونه ی روی پیچ و رولپلاک سنگ نما راباید بدانیدکه بعد .از شستشوی نما باید انجام داد چون باعث ریزش بتونھمیشود.واتر جت ما بسیار قوی و بسیار خطر ناک است :نماشویی در فردیس بدون داربست نماشویی در شھریار با طناب .نماشویی در اندیشه با طناب نماشویی در تھران با طناب نماشویی با طناب در تھران شستشوی نما با طناب در شھریار،شستشوی نما بدون داربست در فردیس.شستشی نما در فردیس،شستشوی نما در اندیشھ،شستشوی تما در مھرشھر،شستشوی نما در عظیمیھ،شستشوی نما در جھانشھر،شستشوی نما در گوھردشت،نماشویی و شستشوی نما در کرج ما با برترین اکیپی که در کرج در دست داریم میتوانیم کارای شستشوی نمای شما را باکمترین ھزینه ممکن انجام دھیم

.تھران،کرج

نماشویی،نماشویی در کرج،شستشوی نما،شستشوی نما در کرج  نماشویی با طناب و راپل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *