نماشویی - پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج و تهران

در کرج و تهران تمام کار ها و از جمله پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب انجام میشود