نقش پیچ و رولپلاک

نقش پیچ و رولپلاک روی نما

نقش پیچ و رولپلاک سنگ نما بسیار مهم است.
این نقش از ایفا کردن نقش های انسانی نیز بالاتر است،به این دلیل که در بعضی اوقات باعث نجات افراد از مرگ میشود.

برای ایفای این نقش مهم در روی ساختمان خود از راپل یا انجام کار پیچ و رولپلاک با طناب باید استفاده کرد.

پیچ ها برای سفت کردن و نصب اجسام به کار میروند.

رولپلاک نیز مکمل پیچ هستند.

مهمترین مرحله پیچ و رولپلاک کردن سنگ موقعی است که پیچ و رولپلاک را درون سنگ با چکش ضربه میزنیم.

در این مواقع اگر پیچ به طور ناگهانی وارد سنگ شود بسیار ضعف دارد.

پیچ حتما باید با کمی فشار به داخل وارد شود.

کار پیچ و رولپلاک روی نما

سنگ های نما در هر زمانی ریزش میکند.

پس لرزه های زلزله ی کرمانشاه باعث شد تا در کرج و تهران نیز سنگ ها تا حدودی تکان هایی بخورند.
در این مواقع تماس های بسیار زیادی فردای ان روز در رابطه با پیچ و رولپلاک از اقسا نقاط کرج بما شد.

سنگی که از روی نما جدا شود دیگر به حالت فابریک خود در نمیاید.
شما باید محل های باز سنگی که نصب میشود را حتما با چسب مناسب اببندی کنید تا دوباره اب نفوذ نکند.

از ارتفاعات بلند تا ارتفاعات کوچک هرجا سنگی لق باشد یا از روی نما جدا شده باشد بسیار مرگبار میباشد.

نقش پیچ و رولپلاک روی نما اینجاست که باعث جلوگیری از ریزش سنگ میشود.

هیچوقت ریزش سنگ نما را امتحان نکنید!
بعضی از ساکنین بدون در نظر گرفتن عابرین و لق بودن سنگ ها امتحان خطرناکی انجام میدهند و با ضربه زدن روی سنگ خطر افرینی میکنند.

سنگ باید با تکنسین های نما راپل تست شوند و حتی پیچ رولپلاک کردن سنگ ها نیز باید متخصص در ان دخالت داشته باشد.