بهترین روش پیچ و رولپلاک سنگ نما

روش های مختلف برای پیچ و رولپلاک سنگ نما(کرج)

روشهای پیچ و رولپلاک سنگهای نمای ساختمان به این صورت است که:

پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج

.به صورت راپل و بدون داربست که با طناب اویزان میشوند و کار نما را انجام میدهند.