درز انقطاع

درز انقطاع

پیچ و رولپلاک سنگ نما و گذشته ی کار در ارتفاع:

دسترسی با طناب چیست؟

پیچ و رولپلاک سنگ نما, کار در ارتفاع, انجام کار در ارتفاع, دسترسی با طناب درز انقطاع

درز انقطاع – دسترسی با طناب صنعتی یک وسیله نسبتا مدرن دسترسی به و خروج افراد از محل کار است. در شرایط بسیار ساده، یک سیستم دسترسی با طناب با بهره گیری از به طور خاص طراحی و تجهیزات از جمله اختصاص داده شده؛