نماشویی - اجرای پیچ و رولپلاک نما

اجرای پیچ و رولپلاک سنگ نما_انجام پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

اجرای پیچ و رولپلاک نما انجام پیچ و رولپلاک نما اجرای پیچ و رولپلاک نما :پیچ و رولپلاک سنگ نما یا هر مورد از کارهایی که روی نمای ساختمان با طناب باشد با طبقات پایین به دلیل تمام شدن فرود Read More