پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج

پیچ و رولپلاک سنگ نما_کار در ارتفاع_کرج راپل

پیچ و رولپلاک نما:

 محکم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک سنگ نما_کار در ارتفاع_کرج راپل

پیچ و رولپلاک سنگ نما_کار در ارتفاع_کرج راپل کار

زمانی که  سنگ ازنمای ساختمان ریزش کند باید تمام ان ساختمان پیچ و رولپلاک شود.چرا؟چون وقتی خاصیت یک سیمان از بین میرود یعنی کل نما در خطر ریزش است.بعضی از مشتریان ما اینگونه هستند که میگویند صرفا یک طبقه یا دو طبقه نما را میخواهیم پیچ کنید ولی این کار اشتباه است.

پیچ و رولپلاک

پیچ و رولپلاک نما در کرج و تهران | پیچ ورولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما در کرج و تهران ، پیچ و رولپلاک کار دنبال پیچ و رولپلاک نمای ساختمان هستد ؟ برای محکم سازی سنگ نمای خود برنامه دارید ؟ خطر در کمین است ! ایا از لق بودن سنگ Read More