نماشویی نما

فیکس کردن سنگ نما

خدمات کار در ارتفاع با طناب

نماشویی.سفت کردن سنگ نما, پیچ و رولپلاک, شستشو کردن نمای ساختمان 

پیچ رولپلاک کرد نما به چند صورت و ابزارهای مختلف صورت میگیرد: