نماشویی - محکم سازی سنگ نما

پیچ و رولپلاک سنگ نما با پیچ و رولپلاک کار

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک پیچ و رولپلاک سنگ نما با پیچ و رولپلاک کار:

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک

برای کارهای چنین که با طناب انجام میشود باید دید نمای ساختمان ایا لق هستند یا خیر.

باید دید لبه ی پشت با ایا جای فرود با طناب رادارد یا ندارد.

این موضوع خیلی وقتها در ساختمان برای پیش امده است.

به همین دلیل قبل شروع به کار و زمانی که برای بازدید میروید که کار را ببینید حتما نما را از پشت بام نیز ببینید

تا فردا که شروع بکار میخواید کنید شبهه ایجاد نشود یا دبه بوجود نیاید.